qc.WheelEvent

inherit qc.BaseInputEvent

描述

滚轮滚动事件描述

变量

变量名 类型 作用
deltaX number 只读。获取x轴上滚动的距离
deltaY number 只读。获取y轴上滚动的距离

results matching ""

    No results matching ""