qc.Node.toLocal

原型

参数

参数名 类型 说明
globalPoint qc.Point 要进行转换的世界坐标

描述

将世界坐标,转换为相对于本节点的本地坐标。

results matching ""

    No results matching ""