qc.Color

描述

颜色的描述类

构造函数

  // 十六进制字符串描述,大小写都可以
  // 支持: RRGGBB\AARRGGBB
  var c = new qc.Color('#ffffff');
  var c = new qc.Color('#FFFFFF');
  var c = new qc.Color('#CCFFFFFF');

  // 字符串描述RGB
  var c = new qc.Color('rgb(100, 125, 255)');
  var c = new qc.Color('RGB(100, 125, 255)');
  var c = new qc.Color('RGBA(100, 125, 255, 0.5)');
  var c = new qc.Color('rgba(100, 125, 255, 0.5)');

  // 整数描述
  var c = new qc.Color(0xffffff);

  // 数组描述
  // 数组为:[r, g, b, a]
  var c = new qc.Color([125, 100, 255]);
  var c = new qc.Color([125, 100, 255, 0.5]);

变量

变量名 类型 作用
alpha number 透明度,0-1
rgb array rgb颜色值,例如:[125, 255, 0]

方法

方法名 作用
toString 转换为字符串描述
toNumber 转换为整数描述

results matching ""

  No results matching ""