qc.Atlas#getTexture

原型

  • qc.Texture getTexture(string frame)
  • qc.Texture getTexture(int frame)

参数说明

参数名 类型 说明
frame string、int 图片的名字或其位置
返回值 qc.Texture 帧图片信息

说明

取得图集的帧图片信息

results matching ""

    No results matching ""