qc.Texture

描述

图集中一个图片的描述。

变量

变量名 类型 作用
atlas qc.Atlas 只读。图片对应的图集
frame string 只读。帧图片的名称

results matching ""

    No results matching ""